Озеленяване

Озеленяването е комплекс от дейности, които целят създаване на зелени пространства, заети от цветя, декоративна или местна растителност, настилки, водни ефекти и леки конструкции.

Озеленяването на градините се свързва, както с изграждането на частни дворни градини, така и с усвояване и устройство на територии, обществени, обособени зелени кътове и алпинеуми към промишлени обекти.

Озеленяването включва и дейности по поддръжката на зелени площи.

Професионалното озеленяване на дадения терен се извършва основно на два етапа – подготвителен и изпълнителен.

Подготвителният включва:

Геодезическо заснемане на терена

Фундамента на всяка предпроектна и проектантска дейност. Реализацията на всеки архитектурен, строителен или устройствен проект започва с необходимостта от прецизна геодезическа информация.

Вертикално планиране

Свързва височинно по подходящ начин сградите и съоръженията чрез подходи, стълбища, пътеки и площадки, така че денивелацията на терена да се преодолее максимално лесно. Вертикалната планировка е важна и за запазването на местните, вече съществуващи растителни видове.

Ландшафтно проектиране

Това е създаването на работен проект за озеленяване, съобразен със зададените изисквания и с данните от геодезическото заснемане на терена. Проектът съдържа посадъчна схема, според която се затревява терена и се засажда декоративна растителност.

Изпълнителният етап

Е физическото осъществяване на ландшафтния проект и включва почистване и обработка на терена, изграждане на поливна система при необходимост, засаждане на растителните видове, изграждане на алеи и декоративни съоражения.

Изпълнителният включва:

Подготовка и дрениране на терена

Първата част от същинската работа по едно озеленяване е терена. Дренаж и изграждането на подпорни стени и сондажи, ако има необходимост от такава.
Това е етапът, в който се полагат всички трасета за бъдещи инсталации, като кабели за осветление и тръби за поливна система, клапани и ревизионни шахти.
Етапът включва и пренасянето на проекта за вертикално планиране на терен.

Внасяне на декоративна дървесно-храстова и цветна растителност

За изпълнението на озеленяването на двор е важно да се съобразим със сезона. Засаждането на растителността е добре да бъде извън периода на вашата растителност. Съответно пролет и есен.
Процесът би могъл да се случи и през лятото, но това зависи от спецификите на почвата, климата, вида и възрастта на растенията.

Изграждане на поливна система

Това е един най-важните етапи в озеленяването. Наличието на поливна система е необходимост особено за големите и недостъпни терени.
Част от тръбите се полагат след засаждането на дървета и храсти. Разпръсквачите трябва да бъдат поставени на нивото на терена и да се осигури равномерно поливно покритие.

Затревяване

След като сте приключили с всичики останали дейности следва и изграждането на тревен килим или  именно полагането на тревни семена или тревен чим.
След като преминете през необходимите етапи от процеса на изграждане на озеленяване не забравяйте да помислите за професионалната му поддръжка.

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

снимки

Запитване

0899 281 002